Share Twitt Share

“COVID 19-ИЙН ҮЕИЙН ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН УДИРДЛАГА, АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

 НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран орон нутгийн хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн бүлгийн гишүүдийг онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх арга зүйд сургах, чадавхжуулах зорилгоор  “Ковид-19 цар тахлын үеийн хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн ангийн удирдлага, арга зүй” сэдэвт онлайн сургалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 03,04-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

  Сургалтаар Ковид-19 цар тахлын үед хүүхэд хамгааллын асуудлууд, хүүхэд, гэр бүлийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүй, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний арга зүй, зорилтот  бүлгүүдтэй ажиллах арга зүй, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ ба сайн дурынхны дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн мэдлэг олгох бөгөөд сургалтыг МУБИС-ын Нийгмийн ажлын арга зүйн тэнхимийн багш нар явуулж байна.  Уг сургалтад орон нутгийн хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн бүлгийн 150 гишүүд хамрагдаж байна.