Үйл ажиллагаа

ТАНИЛЦУУЛГА

2017-02-09 10:11:51

 

- Н.ОЮУНЧИМЭГ: ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ДАРГА

- Б.АРИУНТУЯА: ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

- Ж.ДОЛГОРМАА: ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

- Б.ДАВААДОРЖ: ДОТООД АУДИТ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

- Э.АЛТАНТУЯА: СТАТИСТИК, СУДАЛГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

 

“ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2017-02-09 10:20:44

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2017-02-09 10:33:54

“ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ СТРАТЕГИ”-ИЙН 2016 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2017-10-10 17:12:30

 

Улаанбаатар хот                                            2016 оны 12 дугаар сарын 07

Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго

“Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх замаар хүүхдийн нийгмийн амьдралд оролцох, эвлэлдэн нэгдэх, өөрийгөө илэрхийлэх   эрхийг хангах  зорилтуудын хэрэгжилтийг хянаж, түүний үр дүн, үр нөлөө, үр ашгийг тодорхойлж,  цаашид боловсронгуй болгох, сайжруулах чиглэлээр дүгнэлт, зөвлөмж гаргахад оршино.

дэлгэрэнгүй . .

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллах тухай

2018-05-15 08:17:34

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллах тухайдэлгэрэнгүй . .

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллах тухай

2018-05-15 08:18:19

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллах тухайдэлгэрэнгүй . .

Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан-2018

2019-03-25 07:31:43

Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан

Санал асуулга