Үйл ажиллагаа

ТАНИЛЦУУЛГА

2017-02-09 10:11:51

 

- Б.БАТБИЛЭГ: ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

 

- Б.ДАВААДОРЖ: ТӨЛӨВЛӨЛТ, АУДИТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Б.МӨНХБОЛОР: ДОТООД АУДИТ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

 

“ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2017-02-09 10:20:44

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2017-02-09 10:33:54

“ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ СТРАТЕГИ”-ИЙН 2016 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2017-10-10 17:12:30

 

Улаанбаатар хот                                            2016 оны 12 дугаар сарын 07

Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго

“Хүүхдийн оролцоог дэмжих стратеги”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх замаар хүүхдийн нийгмийн амьдралд оролцох, эвлэлдэн нэгдэх, өөрийгөө илэрхийлэх   эрхийг хангах  зорилтуудын хэрэгжилтийг хянаж, түүний үр дүн, үр нөлөө, үр ашгийг тодорхойлж,  цаашид боловсронгуй болгох, сайжруулах чиглэлээр дүгнэлт, зөвлөмж гаргахад оршино.

дэлгэрэнгүй . .

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллах тухай

2018-05-15 08:17:34

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллах тухайдэлгэрэнгүй . .

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллах тухай

2018-05-15 08:18:19

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллах тухайдэлгэрэнгүй . .

Санал асуулга