Үйл ажиллагаа

“ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ СТРАТЕГИ”-ИЙН 2016 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2017-02-09 10:11:51

“ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2017-02-09 10:20:44

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2017-02-09 10:33:54

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний газар

2017-04-19 16:26:29

файл үзэх

Санал асуулга

Санал асуулгын асуулт