Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Хууль тогтоомж

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

2017-04-19 14:35:31

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль 2017 оны 2 дугаар сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн. Шинэчлэлээс өмнө гэр бүл дэх хүчирхийллийг ахуйн хүрээний маргаан хэмээн үзэж, захиргааны хариуцлага тооцдог байсан бол хууль үйлчилж эхэлсэнээр хүчирхийлэл үйлдэх нь гэмт хэрэг гэж үзэх болсон билээ.  Хуулийг бүрэн эхээр нь хүргэе.  

файл үзэх

Журам батлах тухай

2017-04-26 17:52:46

файл үзэх

Санал асуулга