Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Залуучуудын хөгжлийн газар

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Залуучуудад чиглэсэн төрийн бодлого, үйл ажиллагааг хүртээмжтэй, бодитой болгох зорилгоор "Залуучуудын хөгжлийн тухай хууль”-ийг харьяа яамтай хамтран боловсруулж, өргөн барихаар ажиллаж байна. Өмнө нь залуучуудын тусгайлсан бие даасан хууль байсангүй. Тиймээс дээрх хуулийн төсөлтэй холбоотойгоор мэргэжлийн байгууллагууд, судлаачид, залуучуудын дунд үе шаттай уулзалт, хэлэлцүүлэгийг зохион байгуулж байна. Хууль батлагдсанаар залуучуудын өмнө тулгамддаг бүхий л асуудал салбар дунд орхигдохгүй, залуучуудын хөгжил, хамгаалал, оролцоог нь тодорхой болгож өгөх эрх зүйн бүрэн зохицуулалттай болох юм. Мөн Залуучуудын хөгжлийн газар нь дээрх хуультай холбоотойгоор залуучууд руу чиглэсэн үндэсний томоохон хөтөлбөрүүд, төрөөс баримтлах бодлогын бичиг баримт боловсруулж батлуулахаар ажиллаж байна.

Санал асуулга