Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Залуучуудын хөгжлийн газар

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ АГУУЛГА

Мэдлэг, чадвартай, хариуцлагатай, өөртөө итгэх зан үйл бүхий амьдралын ур чадвартай залуучуудыг төлөвшүүлэх;

  • Оролцоонд тулгуурласан Залуучуудын зөвлөл
  • Амьдрах ухааны болон бусад сургалт
  • АУТанхим,ӨҮЭЭМКлиник, Төрийн байгууллага, ТББ, Бусад
  • Залуучуудын нэгдсэн судалгаа
  • Шийдвэр гаргах түвшинд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх
  • Сэтгэл зүйн болон бусад зөвлөгөө
  • Үе тэнгийн сургагч, сайн дурын ажил

Дэмжих бүлэг

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Санал асуулга