Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Залуучуудын хөгжлийн газар

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛУУД

  • Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажилд оролцож байна.
  • Оюутан залуусын эрүүл мэндэд анхаарал хандуулах зорилгоор Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнтэй хамтран 9 дүгээр сарыг “Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих сар” болгон зарлаж эрүүл амьдрах зан үйлийг дадал болгоход чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулсан.
  • Оюутны хөдөлмөрийн бирж байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаад байна.
  • Залуучууд судлалыг хөгжүүлэх зорилготойгоор “Залуучуудын хөгжил” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулж байна.

 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудтай хамтран ажиллаж сар бүр тогтмол уулзалт хийнэ.

Санал асуулга