Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

Ханбогд сумын Хайрхан баг, Цагаан хад суурины иргэдэд гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө өгөв

Өмнөговь аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Ханбогд сумын Хайрхан баг, Цагаан хад сууринд ажиллалаа.

Энэ үеэр баг, суурины үйл ажиллагаатай танилцаж, гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, гэр бүлд зөвлөгөө өгөх, судалгаа, сургалт нөлөөллийн ажил зохион байгууллаа.

Уг ажлыг Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийсэн байна.

Санал асуулга