Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

’Эцэг Эхийн Боловсрол’ цуврал хөтөлбөр Орхон аймагт боллоо

Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, ‘’Гэр бүлийн судалгаа боловсролын үндэсний хүрээлэн’’ ТББ, ДЗОУБ, Нийгмийн бодлогын хэлтэс хамтран цэцэрлэгт суурилсан ’Эцэг Эхийн Боловсрол’ цуврал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа билээ.Хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон аймгийн Хүүхдийн ордонд цэцэрлэгт суурилсан ‘’Эцэг Эхийн Боловсрол’ цуврал сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад 18 дугаар цэцэрлэгийн эцэг эхчүүд хамрагдсан бөгөөд уг сургалт нь гэр бүл дэх хүүхэд хамгааллыг сайжруулж, хүүхдийн хөгжилд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

 

Санал асуулга