Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

ЕБС, СӨББ-ын удирдлагуудад “Хүүхдийн нас бие сэтгэл зүйн онцлог, харилцах арга зүй” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа

“Хүүхдийн нас бие сэтгэл зүйн онцлог, харилцах арга зүй” сургалт Дархан-Уул аймгийн Хүүхэд хөгжлийн ордонд боллоо.

Энэхүү сургалт нь Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд эцэг эх, асран хамгаалагч, багш, сурган хүмүүжүүлэгчдэд хүүхэдтэй ажиллах эв дүй, хүмүүжлийн эерэг арга, хандлагыг дээшлүүлэх зорилготой юм.

Сургалтыг Монголын гэр бүл судлаачдын холбооны сэтгэл зүйч Ж.Баясгалан илтгэл тавьж, Дархан-Уул аймгийн ЕБС, СӨББ-ын удирдлагууд, арга зүйчид, анги удирдсан багш нар, сургууль, багийн нийгмийн ажилтнууд 176 хүнийг хамруулж, хүүхдийн нас бие сэтгэл зүйн онцлогт тохирсон хүүхэд хүмүүжүүлэх аргын тухай ойлголт мэдээлэл өгч, хүүхдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх мэдэгдэхүүнийг олгосон үр дүнтэй сургалт боллоо.

 

Санал асуулга