Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

Архангай аймагт орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалт боллоо

Архангай аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Насан туршийн боловсролын төв, “Дэлхийн Зөн Монгол” ОУБ-ын Архангай-I, II ОНХХ-үүдтэй хамтран “ХҮМҮҮЖЛИЙН ЭЕРЭГ АРГА” сэдвээр орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх 3 удаагийн сургалтыг зохион байгууллаа.

 
Мэргэжил сургалт үйлдвэрлийн төв, ЕБС-ийн түвшинд багш, эцэг эх асран хамгаалагч нартаа хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын талаар сургалт явуулах, бусад хэлбэрээр мэдлэг, чадвар, хандлагыг нь тогтмол нэмэгдүүлэх үүрэг бүхий сургагч багшийн 16 цагийн сургалтад Эрдэнэбулган сумын ЕБС, МСҮТ-ын багш, нийгмийн ажилтнууд, СӨБ-ын арга зүйч, багш болон 19 сумын Насан туршийн боловсролын багш, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, багш нар буюу нийтдээ 78 хүн хамрагдаж, сургагч багшаар бэлтгэгдлээ.

 

Санал асуулга