Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

“Аавын хайр” сургалт Орхон аймагт боллоо

Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, ДЗОУБ, Баян-Өндөр сум хамтран "Аавын хайр" сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгууллаа.

Тус сургалт нь гэр бүл, үр хүүхдээ ганцаараа өсгөж буй өрх толгойлсон аавуудад сэтгэлийн дэм өгч, урам хайрлах ,тэдэнд шаардлагатай хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээллийг олгох зорилготой юм.

Сургалтад “Аавын нөлөө хүүхдийн хүмүүжилд”, ‘’Хүмүүжлийн эерэг аргууд аавуудад зөвлөмж’’ зэрэг сэдвээр лекц уншихаас гадна Эрүүл мэндийн даатгалын багц хууль болон орон нутгийн хэмжээнд эм хөнгөлөлттэй олгодог эмийн сан эмнэлгийн талаарх мэдээлэл, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан болон ажлын түр байр, нийтийг хамарсан ажил, ажлын байрны зар, хөдөлмөр зуучлалын талаарх мэдээллийг өглөө.

 

Санал асуулга