Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

“Ирээдүйн эзэд” мэргэжил сонголтын аянг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна.

Тус аяны хүрээнд  21 аймаг, 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох бүлгийн лекц, хувь хүний хөгжил, Монгол Улсын хэмжээнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин, хандлага, залуучуудын буруу дадал зуршил зэрэг сэдвээр мэргэжлийн илтгэгч нар лекц уншиж, мэдээлэл өгч байгаа юм.

Энэ хүрээнд Архангай аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхим болон “Тамир” кино театрт “Ирээдүйн эзэд” мэргэжил сонголтын аяны лекц боллоо.

“Мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ” лекцэнд Эрдэнэбулган сумын ЕБС-ийн ахлах ангийн 1000 орчим сурагч хамрагдаж, өсвөр үе, залуучуудын хувьд чухал асуудлын нэг болох мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох, мэргэжлийн чиг баримжааны талаарх ойлголт, мэдлэгээ нэмэгдүүллээ.

Мөн аяны хүрээнд “Ирээдүйн эзэд” мэргэжил сонголтын аяны хамтран оролцогч Юнител компанийн урамшууллыг сурагчдад олголоо.

Санал асуулга