Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

Иргэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн талаархи мэдлэгээ нэмэгдүүллээ

Архангай аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, аймгийн Цагдаагийн газар болон Улаан загалмайн хороотой хамтран “АЗ ЖАРГАЛТАЙ ГЭР БҮЛ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Энэхүү сургалт нь иргэд, олон нийтэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг сурталчилан таниулах, хүчирхийлэл  үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж амьдралын эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх зорилготой юм.

Сургалтад Эрдэнэбулган сумын 6 багийн 124 иргэн хамрагдаж, гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүллээ.

Санал асуулга