Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛАЛД- БИДНИЙ ОРОЛЦОО” аян эхэллээ

Өвөрхангай аймагт “ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ЖИЛ”-ийн хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгжүүдийн дунд "Хүүхдийн хөгжил хамгаалалд-Бидний оролцоо" аяныг эхлүүллээ.

Аяны хүрээнд албан байгууллага, аж ахуй нэгжүүд дэргэдээ гэр бүлийн зөвлөлийг байгуулах, үйл ажиллагааг нь идэвхжүүлэх, хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлж ажиллах юм. Тус аяныг аймгийн ИТХурал, ЗДТГ-аас эхлүүлж туг, дэвтэрийг гардууллаа.

 

 

Санал асуулга