Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

Орхон аймгийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл хуралдлаа

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Орхон аймгийн Засаг Даргын 2018 оны 02-р сарын 26-ны өдрийн А/92 дугаар захирамжийн дагуу 17 гишүүнтэйгээр байгуулагдсан билээ.

Тус аймгийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөл  2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр анхдугаар хурлаа зохион байгууллаа. Хурлын үеэр салбар зөвлөлийн захирамжийг гишүүдэд танилцуулж, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, салбар зөвлөлийн дүрэм, аймгийн залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр /2016-2021/-ийн хэрэгжилтийн байдал, ЗХТ-ийн дүрэм, үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөг танилцууллаа.

Уг хурлаар Орхон аймгийн Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөрийн ажлын хэсгийг шинэчлэх, салбар зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөнд дахин санал авахаар хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

Санал асуулга