Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

Дархан-Уул аймгийн ГБХЗХГ, Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа

Дархан-Уул аймгийн ГБХЗХГ, Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газар 2018 онд хамтран ажиллах Санамж бичиг байгууллаа. Санамж бичгийн хүрээнд ГБХЗХГ-ын дэргэдэх Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төвөөс хоригдогч нараас хаалттай судалгаа авах, дүгнэлт хийх, тэдэнд шаардлагатай үед бүлгийн зөвлөгөө, заслын үйлчилгээ үзүүлэх ажлуудыг зохион байгуулна. 
Өнөөдөр ГБХЗХГ-аас Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Газрын 46 албан хаагчдад “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сургалт зохион байгууллаа.

Санал асуулга