Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын бодлого, үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийн сургалт болов

Дархан-Уул аймгийн Онцгой байдлын газрын дэргэдэх Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн албаны 40 гаруй ажилтнууд сургалтад хамрагдлаа. Онцгой байдлын газрын дэргэдэх Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн албаны 40 гаруй ажилтнуудад хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил хамгааллын бодлого, үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Санал асуулга