Мэдээ

Монголын залуучуудын сайн дурын ажлыг бүртгэж, баталгаажуулах журам батлагдлаа

УИХ-аар 2017 онд батлагдаж, 2018 оноос хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулсныг хэлэлцэж баталлаа.

https://www.legalinfo.mn/annex/details/9703?lawid=14312&fbclid=IwAR29Onin-qCN30dC1iR3-jAMv47VhCHFZCDfz-zXXxYX8uvlo5eZEV2eUsA

Санал асуулга