Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Мэдээ

“Ирээдүйн Эзэд” мэргэжил сонголтын аяны илтгэгч нарын лекц Univision видео санд орлоо

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг мэргэжлээ зөв сонгоход нь туслах зорилгоор Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газраас санаачлан хоёр дахь жилдээ “Ирээдүйн Эзэд” мэргэжил сонголтын аяныг зохион байгуулж байгаа билээ. Мэргэжил сонголтын аян 21 аймаг, 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлээ хэрхэн зөв сонгох вэ, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох бүлгийн лекц, хувь хүний хөгжил, Монгол Улсын хэмжээнд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин, хандлага, залуучуудын буруу дадал зуршил зэрэг сэдвээр мэргэжлийн илтгэгч нар лекц уншиж, мэдээлэл өгч байгаа юм.

Аян 2018 оны 5-р сарын 1-н хүртэл үргэлжлэх бөгөөд одоогийн байдлаар 8 дүүргийн 30000 гаруй сурагчдад мэргэжил сонголтын талаар мэдээлэл өгөөд байна. Эдгээр лекцийг сонсож амжаагүй сурагчид, эцэг эхчүүдэд зориулан UNIVISION видео санд байршууллаа. Лекцийг видео сан – бүх кино – education – лекц гэсэн цэснээс үзэх боломжтой.

Санал асуулга