Мэдээ

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ЭРСДЭЛТ НӨХЦӨЛД АМЬДАРЧ БАЙГАА 7000-9000 ХҮҮХДИЙГ ТӨРӨӨС ДААТГАНА

“Төрийн үйлчилгээнд - Гэр бүлийг дэмжих хөгжлийн үйлчилгээний загвар нэвтрүүлэх нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал зарлагдлаа

2018-11-15 03:25:53

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас “Төрийн үйлчилгээнд гэр бүлийг дэмжих хөгжлийн үйлчилгээний загвар нэвтрүүлэх нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг  2018 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр анх удаа зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү хурлаар гэр бүлийн өнөөгийн байдал,  тулгамдаж буй асуудал, цаашдын чиг хандлага болон гэр бүлд чиглэсэн хөгжлийн үйлчилгээний хэрэгцээ , төрийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх гарц шийдлийн талаар орчин үеийн онол, арга зүйн үзэл баримтлалд тулгуурласан судалгаа шинжилгээний ажлыг хэлэлцэж, олон нийтэд таниулан сурталчилна.

Нэг. Зорилго:

          Монгол гэр бүлийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэхийн тулд  өнөөгийн гэр бүлд тулгамдаж буй асуудал, тэдгээрт нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тоо баримт, судалгаанд үндэслэн гаргаж, гэр бүлийг дэмжих  хөгжлийн үйлчилгээний жишиг загваруудыг дэвшүүлэн, төрийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх арга замыг тодорхойлоход  энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурлын зорилго оршино.

Хоёр. Шинэлэг тал:

         Энэхүү эрдэм шинжилгээний бага хурал нь хүн амын бүлгүүд,  гэр бүлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд, их дээд сургуулийн багш  нар, судлаачид болон практик ажилтнуудыг шинэлэг үйлчилгээний арга зүй боловсруулахад оролцуулах,  хамтран ажиллах боломжийг нэмэгдүүлэх, Олон улсын туршлага, практикт суурилсан гэр бүлийн хөгжлийн үйлчилгээний шинэ нэр төрөл, арга зүйг тодорхойлж, жишиг зардал тооцох аргачлалыг бий болгох ажлын хүрээнд зохион байгуулагдахаараа онцлогтой юм.

Гурав. Хамрах хүрээ:

        Хүн амын бүлгүүд,  гэр бүлийн чиглэлээр судалгаа , шинжилгээний ажил хийдэг их дээд сургуулийн багш  нар, судлаачид болон энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд, практик ажилтнууд оролцоно. 

Дөрөв. Зохион байгуулагч:

 • Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

 Тав. Сэдэв:

       Эрдэм шинжилгээний бага хурлаар дараах сэдвийн хүрээнд судлагдсан илтгэлүүдийг хэлэлцэнэ. Үүнд:

 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнтэй гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Шилжин суурьшсан гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Ядуу гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Тэнэмэл, орон гэргүй гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Дахин гэрлэсэн гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Хорихоос суллагдсан иргэнтэй гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Хориход ял шийтгэл эдэлж буй иргэнтэй гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч иргэнтэй гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Ахмад настан гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Хамтран амьдрагч гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Гадаад иргэнтэй гэрлэсэн гэр бүлтэй ажиллах арга зүй
 • Хүүхэд үрчлэн авсан болон үрчлэх хүсэлт гаргасан гэр бүлд үзүүлэх үйлчилгээ
 • Асралт гэр бүлд үзүүлэх үйлчилгээ
 • Хүүхдийг гэр бүлд эргэн нэгтгэх үйлчилгээний арга зүй
 • Гэр бүл дэх аавуудын оролцоог нэмэгдүүлэх арга зүй

 Зургаа. Судалгааны ажилд тавигдах шаардлага:

 1. Шинжлэх ухааны онол арга зүйд үндэслэсэн
 2. Бодит баримт, судалгаанд тулгуурласан
 3. Сайн туршлагуудыг судалж, дүгнэн шинэлэг санаа хувилбар дэвшүүлсэн байх
 4. Судалгааны арга, арга зүйг ашигласан
 5. Ишлэл зүүлт авч зохиогчийн эрхийг хүндэтгэсэн
 6. Ашигласан материалын жагсаалттай
 7. Илтгэлийн хураангуй болон түлхүүр үгсийг тодорхой бичсэн
 8. Илтгэлийг Times new roman  12 фонтоор бичигдсэн,  мөр хоорондын зай 1,5 бичигдсэн, А4 хэмжээтэй,  10-15 нүүр байна.
 9.  Илтгэлийг шаардлагын дагуу бичиж, агуулга, найруулга, үг үсгийн алдаанд анхаарсан байх
 10. Монголын нөхцөлд хэрэгжих боломжтой байх

 Долоо. Шалгаруулах болзол:

Илтгэлийг 3 үе шатттай шалгаруулна. Үүнд:

 1. Нэгдүгээр үе шат: Эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамжийг 2018 оны 10-р сарын 10-ны өдрөөс 10-р сарын 20-ны өдөр хүртэл холбогдох байгуулагуудад хүргүүлж, хэвлэл мэдээллээр сурталчилан,  байгууллагын цахим хуудсанд байршуулна.
 2. Илтгэлийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 14:00 цагт Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 311 тоотод цаасан хэлбэрээр 3 хувийг болон ulika_0624@yahoo.com хаягаар цахимаар ирүүлнэ.
 3. Хоёрдугаар үе шат : Шалгаруулах комисс буюу ажлын хэсгийхэн 9 илтгэлийг сонгон шалгаруулж эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлэх эрхийг олгоно.
 4. Шаардлага хангасан эрдэм шинжилгээний илтгэлийг 2018 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн дотор эмхэтгэл болгон хэвлүүлж эрдэм шинжилгээний хуралд оролцогчдод тараана.
 5. Гуравдугаар шат: 2-р шатанд шалгарсан илтгэгчид өөрийн бүтээлийг /power point, prezi болон бусад/ хэлбэрээр 5-8 минутанд багтаан танилцуулахаар бэлтгэж,  2018 оны 11 сарын 28-ний өдөр зохион байгуулах Эрдэм шинжилгээний бага хуралд хэлэлцүүлнэ. (Рower point-оор бэлдсэн илтгэлийг урьдчилан ulika_0624@yahoo.com хаягаар 2018 оны 11 сарын 26-ний өдөр цахимаар ирүүлсэн байна.)

      Илтгэлийг дараах байруудад шалгаруулна. Үүнд: 

 1. Тэргүүн  байр - 1         /Өргөмжлөл, 2,000,000 төгрөг;/
 2. Дэд байр – 1                 / Өргөмжлөл, 1,500,000 төгрөг;/
 3. Гуравдугаар байр  - 1  / Өргөмжлөл, 1,000,000 төгрөг;/ 

Шилдэг илтгэлүүдийг хэвлэж олон нийтийн хүртээл болгоно. Цаашид шилдэг илтгэлүүд бэлтгэж оролцсон эрдэмтэн судлаачидтай хамтын ажиллагаа тогтоож, төрийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх ажилд хамтран ажиллах болно.   

        Шалгаруулалтыг нийгмийн ажил, социологийн чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй хүмүүс шүүн явуулна.

       Хуралд ирүүлсэн илтгэлийг оролцогчдод буцаан олгохгүйг анхаарна уу.

“ХҮҮХЭД СУДЛАЛ-ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ ЗАРЛАГДЛАА

Манай Улсын нийт хүүхдийн 64.9% нь 4-18 насныхан бөгөөд сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ, ерөнхий боловсролын үйлчилгээ, хүүхэд харах үйлчилгээ,  хүүхдийн хөгжлийн ордон, төв, зуслангийн үйл ажиллагаанд хамрагдаж, хөгжлийн болон боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж байна.дэлгэрэнгүй . .

“ГЭР БҮЛИЙН ТӨРӨЛЖСӨН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ ТАНИЛЦУУЛАХ ХЭЛЭЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас гэр бүлд чиглэсэн үйл ажиллагаа, үйлчилгээнийхээ хүрээг нэгдмэл байдлаар үнэлж дүгнэх, үр дүн, нөлөөллийг хэрэгжүүлэгчид болон оролцогч талуудад хүртээмжтэй хүргэх, нэгдсэн бодлого удирдлагаар хангах оновчтой механизмыг бүрдүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлэх, статистик  үзүүүлэлт бүхий мэдээллийн сан бүрдүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна.дэлгэрэнгүй . .

“МОНГОЛ ӨВ СОЁЛ“ ДҮРСЛЭХ УРЛАГИЙН АНХДУГААР ОЛИМПИАД БОЛЛОО

Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх Төвийн нэрэмжит ”Дүрслэх урлагийн улсын анхдугаар олимпиад”- ыг Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч агентлаг  Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын Хөгжлийн газар хамтран  зохион байгууллаа.

Энэхүү арга хэмжээний зорилго нь “Өв соёлоо дээдэлдэг Бүтээлч Монгол хүүхдийн төлөө” уриан дор  хүүхдийн дотоод ертөнц , хүсэл мөрөөдлөөр чөлөөт сэтгэлгээ, ур чадварыг нь хөгжүүлэх, үндэсний өв соёл уламжлал, урлагийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, ёс заншлыг сурталчлан түгээн дэлгэрүүлэх, хүүхдийн авьяас чадвар, бүтээлч сэтгэлгээг дэмжин хөгжүүлэхэд оршино. МОНГОЛ ӨВ СОЁЛ “ ДҮРСЛЭХ УРЛАГИЙН АНХДУГААР ОЛИМПИАД "-ын  шагнал гардуулах ажиллагаанд  Нийслэлийн Засаг Даргын орлогч,  Ядуурлыг Бууруулах,  Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч  Д.Энхтөр, Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын Хөгжлийн Газрын  дарга О.Алтансүх, дэд дарга Б.Халиун, Монголын Хүүхдийн Урлан Бүтээх Төвийн захирал Д.Уранбилэг болон албаны хүмүүс оролцов.

Уг олимпиадад  Ерөнхий боловсролын сургуулийн  нийт 6-18 насны  620 хүүхэд  оролцож  “ Уран зураг ”  төрөлд бага,  дунд, ахлах гэсэн ангилалаар Гранпри, 1, 2, 3 дугаар байр, Тусгай байр эзэлж  Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар  нийт 12 хүүхэд шагнагдлаа. Олимпиадад амжилттай оролцож шилдэгээр шалгарсан 12 дугаар ангийн 5  хүүхдэд  Монгол Улсын Соёл Урлагийн Их Сургуулийн Дүрслэх , Дизайны Урлагийн сургуульд  мэргэжлийн ур чадварын шалгалтгүйгээр элсэн орох эрхийн бичиг гардуулав. “МОНГОЛ ӨВ СОЁЛ “ДҮРСЛЭХ УРЛАГИЙН АНХДУГААР ОЛИМПИАД- нь  хүүхдүүд өв соёл уламжлалаа танин мэдэх, судлах , судалсан зүйлээ өөрсдийн ертөнцөөр дүрслэн буулгах , хүүхэд өөрийгөө бусдад таниулах,  урам зориг өгөх,  урлагийн хүсэл тэмүүлэлтэй болгох онцгой ач холбогдолтой юм. Олимпиадад оролцож байгаа хүүхдүүд  үндэсний дээл хувцасаараа гоён морин хуур хуурдаж,  шагай шүүрэх монгол наадгай наадаж нэг өдрийг  монгол ёс заншлаасаа суран бахархан өнгөрүүлэв.

Түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний ажилтнуудыг чадваржуулах сургалт болж байна

2018-11-01 06:11:14

Түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн ажилтнуудыг чадваржуулах практик арга зүйн сургалтыг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулж байна.дэлгэрэнгүй . .

“ЦАХИМ ОРЧНЫ ЗӨВ ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ БИЙ БОЛГОХ НЬ” СЭДЭВТ СЭДЭМЖ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН ЗАРЛАГДЛАА

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа Билиг дээд сургууль, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Нийслэлийн цагдаагийн газар, Монголын хуульчдын холбоо хамтран Ерөнхий боловсролын XI-XII ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж буй сэдэмж бичлэгийн уралдааныг зарлаж байна. Сэдэмж бичлэгийн уралдааны зорилго: Үндсэн хуулийн мэдлэг, хүний эрхийн боловсролыг дээшлүүлэх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд хүүхдийн оролцоонд суурилсан  манлайллыг төлөвшүүлэх юм.дэлгэрэнгүй . .

МОНГОЛД 97499 ХҮН ӨРХ ТОЛГОЙЛОН АМЬДАРЧ БАЙНА

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Дэлхийн зөн Монгол ОУБ, Нийгмийн бодлого, хөгжлийн судалгааны хүрээлэн хамтран 2018 оны 7-р сард сургалтаар бэлтгэгдсэн 3464 гэрээр айлчлагчийн тусламжтайгаар 42970 өрхөөс мэдээлэл цуглуулж, 3000 өрхийн мэдээлэл дээр боловсруулалт хийсэн юм. Тэрхүү судалгааны үр дүнг 2018 оны 10-р сарын 24-ны өдөр олон нийтэд танилцууллаа. Судалгааны үр дүн танилцуулах уулзалтад ХНХЯ-ны Хүн амын хөгжлийн газрын дарга С.Тунгалагтамир, Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-ын Нэгдсэн Хөгжлийн газрын дарга Glorious Gragory Das, ГБХЗХГ-ын ГБХГ-ын дарга Н.Өлзийхутаг нар оролцож, нээж үг хэлсэн.дэлгэрэнгүй . .

Монгол Улсад 31 асрамж халамжийн төвд 1045 хүүхэд амьдарч байна

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас хамтран 2018 оны 10 сарын 17-18-ны өдрүүдэд “Асрамж, халамжийн төвийн удирдлага, нийгмийн ажилтан, багш, ажилтнуудад зориулсан сургалт”-ыг зохион байгууллаа.дэлгэрэнгүй . .

Залуучууд судлал - Хөгжлийн үйлчилгээ эрдэм шинжилгээний бага хурал зарлагдлаа

Монгол Улсад залуучуудын хүний эрхийн байдал, өнөөгийн залуучуудын амьдралд тулгамдаж буй асуудал, хүчин зүйлсийн нөлөөллийг салбар бүрээр нь судалж гаргасан тоо баримт, судалгаанд үндэслэн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх жишиг загвар бий болгох зорилгоор “ЗАЛУУЧУУД СУДЛАЛ-Хөгжлийн үйлчилгээ” эрдэм шинжилгээний бага хурлыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар зохион байгуулж байна. Эрдэм шинжилгээний бага хуралд Их дээд сургуулиудын эрдэмтэн багш, судалгаа, шинжилгээний ажилтан, судлаачид,  залуучуудын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төр болон төрийн бус байгууллага, нийгмийн болон бусад салбарын ажилтнууд байх ба ганцаарчлан болон багаар оролцож болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

 

“ИРЭЭДҮЙН АЖИЛ, МЭРГЭЖИЛ” СЭДЭВТ УРАЛДААН ЗАРЛАЖ БАЙНА

2018-10-15 05:32:41

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 100 жилийн ой, Монгол Улс Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагад гишүүнээр элссэний 50 жилийн ойг тохиолдуулан, “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдэвт 4 төрлийн уралдаан зарлаж байна. дэлгэрэнгүй . .

ОЛОН УЛСЫН ОХИДЫН ӨДРӨӨР 600 ОХИД ЧУУЛЛАА

2018-10-11 08:16:04

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблей 2012 оноос эхлэн жил бүрийн 10-р сарын 11-ний өдрийг Олон Улсын Охидын өдөр болгон тунхаглажээ. Дэлхийн 193 оронд энэ өдрийг “Олон улсын охидын өдөр” буюу “Олон улсын охидын эрхийг хамгаалах өдөр” болгон тэмдэглэж байгаа юм. “Олон улсын охидын өдөр”-ийн гол зорилго нь охидод тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх, тэдний эрхийг хамгаалах, боловсрол эзэмшүүлж, хөгжүүлэхэд нь анхаарал хандуулах, охидын эрхийн талаарх олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд оршино. Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагаас 2018 онд энэ өдрийг “Охидтой хамт: Чадварлаг охидын хүч чадал” /With her: A skilled girl force/  хэмээх сэдвийн дор тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр зорилт тавьсан.дэлгэрэнгүй . .

“Бэлгийн мөлжлөг, хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд нийгмийн хамгааллын салбарын оролцоо” чуулган боллоо

2018-10-09 00:20:59

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар,  ГХУСАЗЗ, ХҮЙСИЙН ТЭГШ ЭРХИЙН ТӨВ ТББ хамтран "БЭЛГИЙН МӨЛЖЛӨГ, ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД НИЙГМИЙН САЛБАРЫН ОРОЛЦОО” чуулганыг 2018 оны 10-р сарын 08-ны өдөр зохион байгууллаа.дэлгэрэнгүй . .

О.Алтансүх: 192.5 сая төгрөгөөр хэрэгцээт газруудад нөхөн сэргээх тоног төхөөрөмж,хүүхдийн ор дэвсгэр зэргийг авсан

2018-10-08 03:05:15

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас өнөөдөр буюу 2018 оны 10-р сарын 08-ны өдөр Хүүхэд хөгжил, хамгааллын 6,4 тэрбум төгрөгийн зардлын зарцуулалтын талаар хэвлэлийн хурал хийж мэдээлэл өглөө.

Мэдээллийг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга О.Алтансүх өгсөн юм. Тэрээр хэлэхдээ “Манай салбар бол энэ жил маш ачаалалтай ажиллаж, олон ажлыг амжуулсан жил байсан. Хүүхэд хөгжил хамгааллын зардалд 2018 онд 6.4 тэрбум төгрөг баталсан. Үүнээс 3.7 тэрбум төгрөгөөр нь тавилга авсан мэт ойлгогдохоор мэдээллийг нийгмийн сүлжээнд бичсэн байгааг хараад олон хүн асуулаа. Уг төсвийн 2.4 тэрбум төгрөгийг 21 аймаг, нийслэл, 9 дүүргийн гэр бүлийн газар хэлтсүүдэд хуваарилсан. Хүүхэд хамгааллын асуудал олон салбар хамтарч хийж хэрэгжүүлдэг онцгой ажилтай салбар. Уг зардлаас хүүхэд хамгааллын чиглэлээр салбар дундын хамтын ажиллагаа, хүүхдэд хамгааллын үйлчилгээ заавал хүргэхтэй холбоотой зарим үйл ажиллагааг төрийн бус байгууллагуудаар гэрээлэн гүйцэтгүүлэх, хүүхэд хамгааллын мэдээллийн санг бий болгох, хөгжүүлэх, бэлгийн хүчирхийлэлд болон хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх, нөхөн сэргээх, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг даатгалд хамруулах, хараа хяналтгүй хүүхдийн Нартхангай хүүхэд хөгжил сургалтын төвийн үйл ажиллагаанд нийтдээ 1,350.0 сая төгрөг зарцуулаад байна. Мөн хамтарсан багийг үйл ажиллагаанд зориулж 453,7 сая төгрөг гэх мэтээр зарцуулсан. Мөн Шинээр байгуулагдсан сургалт судалгаа мэдээллийн төв, техник хэрэгслийн хангамж хүрэлцээгүй зарим нэг орон нутгийн залуучуудын хөгжлийн төвүүдэд 50,0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж тавилга, “Өнөр бүл” хүүхдийн төвд архивын тоног төхөөрөмжид 23,0 сая төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн болон төрийн бус байгууллагад нөхөн сэргээх тоног төхөөрөмжийн зардалд 75,0 сая, түр хамгаалах байрны хүүхдийн ор дэвсгэр, гал тогоо тоглоомын өрөөний тохижилтод зориулж 44,5 сая төгрөгийн гээд нийт 192,5 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Гэхдээ бид албан тасалгаандаа тавилга аваад тавьчихаагүй,хэрэгцээт газар нь авсныг анзаарсан байх.” гэлээ.

 

“Хүүхдийн эрх, гэр бүлийн тулгамдсан асуудал-гарц шийдэл” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

2018-10-03 23:47:17

УИХ дахь эмэгтэй гишүүдийн бүлгээс санаачлан хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүчирхийллийг бууруулах, гэр бүлийг дэмжих хөгжлийн үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлага, гарц шийдлийн талаар салбарын эрдэмтэн судлаачид, төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллага, Олон улсын байгууллага, иргэдийн төлөөлөлтэй санал солилцох зорилгоор  “Хүүхдийн эрх, гэр бүлийн тулгамдсан асуудал-гарц шийдэл” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.дэлгэрэнгүй . .

Угийн бичгээ хялбар аргаар хөтлөх боломжтой боллоо

2018-10-01 07:33:43

Эх оронч үзэл  нь угийн бичиг, удмын түүхээ хөтлөхөөс эхэлдэг.Овог удмынхаа мэдээллийг цуглуулж, өвөг дээдсийнхээ бүртгэлийг маягт ашиглаж хийснээр програм хангамжийг ашиглан угийн бичгээ хялбар аргаар хөтлөх  боломжтой боллоо. http://urgiinbichig.mn/ сайтаар дамжуулан угийн бичгээ хөтөлснөөр ургийн модны зураглалаа төрөл бүрийн хэлбэрээр хэвлэн авч ах дүү, төрөл садандаа бэлэглэх мөн файл хэлбэрээр тархаах боломжтой хойч үедээ үлдээх,  хойч үе нь удам, угсаагаа таньж мэдэх, бахархах, эцэг эх, өвөг эцэг болон эмэг эхийнхээ захиасыг нандигнаж явах боломжтой юм. Түүнчлэн овог удмынхаа түүх, соёл, ёс заншилаа мэдэж, таньж, залгамжилж явах нь тухайн овог удамд зөв хүнийг бий болгоно. Нөгөө талаар удмын түүхээ мэдэж өснө гэдэг нь Монгол улсынхаа түүхийг мэдэх, цаашлаад зөв Монгол хүн хүмүүжихэд хувь нэмэртэй юм.

Хуудас:  1   2   3   4   5  .... (нийт 263 мэдээ )

Санал асуулга