Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын газар

ТАНИЛЦУУЛГА

 

-О.СЭЛЭНГЭ: ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА 


-Ж.АЗЖАРГАЛ: ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН БОДЛОГО ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- П.АМАР: УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- А.БАДАМЦЭЦЭГ: АСРАМЖ ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮРЧЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- М.ОТГОНГЭРЭЛ: ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАРИУ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Б.ҮҮЛЭНСОЛОНГО: ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ОРОЛЦОО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- И.ЗОЛДЭЛГЭР: ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Санал асуулга