Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын газар

ТАНИЛЦУУЛГА

 

-О.СЭЛЭНГЭ: ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА 


-Ж.АЗЖАРГАЛ: ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН БОДЛОГО ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- П.АМАР: УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- А.БАДАМЦЭЦЭГ: АСРАМЖ ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ҮРЧЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- М.ОТГОНГЭРЭЛ: ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ХАРИУ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗОХИЦУУЛАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Б.ҮҮЛЭНСОЛОНГО: ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ОРОЛЦОО ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- И.ЗОЛДЭЛГЭР: ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Санал асуулга