Хүүхэд хөгжил, хамгааллын газар

108 ХҮҮХДИЙН ТУСЛАМЖИЙН УТАСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

Монгол Улсын Засгийн газар Хүүхдийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх зорилгоор шат дараалсан арга хэмжээ авч байсны нэг нь Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээ юм. 2001 онд анх удаа Хүүхдийн төлөө үндэсний хорооны дэргэд Хүүхдийн тусламжийн утас 1615 байгуулагдан, 2004 оноос "Найз 1979" болж өөрчлөгдсөн.

2014 онд Хүүхдийн төлөө үндэсний газар, Мобиком корпораци, Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран гурван жилийн хугацаатай Хүүхдийн тусламжийн утсыг хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэхээр зөвшилцөж, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2014 оны тавдугаар сарын 28-ны өдрийн хурлаар "Хүүхдийн тусламжийн утасны шинжлэлийг дэмжих тухай" 01 тоот тогтоолыг баталсан. Уг тогтоолоор хүүхдийн тусламжийн утсыг яаралтай тусламж үйлчилгээний ангилалд шилжүүлж, 108 тусгай дугаар олгон, орох дуудлагад үүрэн болон суурин утасны бүх оператор үйлчилгээг үнээс чөлөөллөө.

дэлгэрэнгүй . .

“ӨНӨР БҮЛ” ТӨВ

ТАНИЛЦУУЛГА:

 • 1974 Хүүхдийн Төлөө фондын шийдвэрээр АСРАМЖИЙН “58-Р ЦЭЦЭРЛЭГ”
 • БНМАУ-ын сайд нарын зөвлөлийн 1979 оны 10-р сарын 29-ны 333-р тогтоолоор “ХҮҮХЭД АСРАХ БАЙР”
 • 1991 оны 07 сарын 03 өдрийн 259-р тушаалаар 58-р тусгай цэцэрлэг, хүүхэд асрах байрыг нэгтгэж, “ХҮҮХЭД АСРАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ТӨВ”
 • 2013 оны 01 сарын 21-нээс МОНГОЛ УЛСЫН ХҮХЭД, ГЭР БҮЛ ХӨГЖЛИЙН “ӨНӨР БҮЛ” ТӨВ
 • МУ-ын ЗГ-ын 2014 оны 04 сарын 04-ний өдрийн 112 –р тогтоолоор “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын төв”-ийг “Өнөр бүл” төвд нэгтгэсэн.
 • Өнөр бүл төвийн дэргэдэх “Хүүхдийн сэргээн засал, хөгжлийн төв” нь 2015 оны  11-р сарын 13-ны  өдөр  үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.
 • МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 55-р тогтоолоор “Өнөр бүл хүүхдийн төв”

 

ЗОРИЛГО:

Хүүхдийн эрхийг хүндлэн дээдлэх зарчимд тулгуурлан, тэдний оролцоог хангасны үндсэн дээр бүтээлч сэтгэхүйг нь хөгжүүлэх, амьдрах ухааны эерэг хандлага, дадал чадвар эзэмшүүлэн нийгэмшүүлж, урлаг, спортоор дамжуулан төлөвшүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд эрүүл мэнд, сэтгэл санааг нь эмчлэн сэргээн засах үйлчилгээг үзүүлж, хүүхэд нэг бүрийг гэр бүл түүнтэй  дүйцэхүйц орчинд амьдруулна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

  • Хүүхдийн санаа бодлыг сонсох, хүүхдэд шаардлагатай сэтгэл зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгөх, мэдээллээр хангах, нийгэм, сэтгэл зүйн үйлчилгээнд холбон зуучлах, бие махбод, сэтгэцийн эрүүл мэндэд эрсдэлтэй тохиолдолд яаралтай тусламжийн болон  сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэн хүүхэд хамгааллын шуурхай тусламжийн үйлчилгээг Олон улсын стандарт, НҮБ-ын зөвлөмжид заасны дагуу үзүүлэх
  • Хүүхдэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлдэг орон нутгийн төрийн болон төрийн бус, олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах,
  • Хүүхэд, өсвөр үеийнхний санаа бодлыг сонсож, тэдний хэрэгцээнд нийцсэн мэдээлэл өгөх, хүүхдийн оролцоонд тулгуурлан хүүхдийг хөгжүүлэх, эрсдлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх,
  • Хүүхдийн тусламжийн утас нь үндэсний сүлжээг харилцаа холбооны нэгдсэн сүлжээнд хамруулах, сурталчлах, гишүүнчлэлийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хүүхдийн тусламжийн утасны зөвлөгч нарын мэргэжлийн чадавхийг бэхжүүлэх,
  • Хүүхэд хамгаалалд хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх,
  • Хүүхэд хамгаалалд хувь хүн, байгууллага, ААН, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх,
  • Хүүхдийн тусламжийн утсанд хандсан дуудлагын  дагуу хүүхэд хамгааллын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх,
  • Хүүхдийн асуудлаар хандсан дуудлагад хяналт, мониторинг, дүн шинжилгээ хийж ГБХЗХГ, ХТҮЗ-д тайлагнах үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллана.
  • Хүүхдийн асуудлаар хандсан дуудлагад хяналт, дүн шинжилгээ хийж, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлд тайлагнах
  • Олон улсын туршлага, үндэсний онцлогийг хослуулсан хүүхдийн тусламжийн утасны менежментийг төлөвшүүлэх / CHI Олон улсын тусламжийн утасны сүлжээний байгууллагатай нягт хамтран ажиллах / дэлгэрэнгүй . .

Санал асуулга

Санал асуулгын асуулт