Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын газар

ТАНИЛЦУУЛГА

А.ЭНХБААТАР

Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

Ж.АЗЖАРГАЛ 

Хүүхдийн эрхийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

И.ЗОЛДЭЛГЭР

Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилт хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

М.ОТГОНГЭРЭЛ 

Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

Т.МӨНХЦЭЦЭГ

Эрсдэлт нөхцөлд буй хүүхдийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.БАТСАЙХАН

Хүүхдийн хөгжил, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

С.ТУНГАЛАГ 

Халамж, асрамжийн үйлчилгээ, үрчлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээрх төрийн бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомж, төсөл, үндэсний хөтөлбөр, олон улсын гэрээ конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, хөгжил оролцоог дэмжих, эрсдэл хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх.

ЗОРИЛТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 1. Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, сурталчлах, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах.

 2. Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, төлөвлөгөө хөтөлбөр гаргах, үе шаттай зохион байгуулах.

 3. Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээг олон улсын стандартад нийцүүлэхэд олон улсын болон мэргэжлийн байгууллагаас арга зүй, туслалцаа дэмжлэг авах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, зорилтод дуудлагын хариу үйлчилгээний чанарыг сайжруулах.

 4. Өмчийн бүх хэлбэрийн хүүхдийн зусланг хүүхдийн амралт, аялал жуулчлал, сувилал, чийрэгжүүлэлтийн болон оюун ухаан, авьяас чадварыг хөгжүүлэх, амьдрах ухаанд суралцуулах, гэр бүлтэйгээ амрах чиглэлээр төрөлжсөн үйл ажиллагаа хувилбарт хөтөлбөр бүхий үйлчилгээний цогцолбор болгоход чиглэсэн бодлого, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх.

 5. Хүүхэд залуучуудыг соёл урлаг, спортоор дамжуулан хөгжүүлэх, амьдрах арга ухаанд суралцуулах хөгжлийн үйл ажиллагааг хүүхдийн ордон, залуучуудын хөгжлийн төв болон бусад байгууллагыг түшиглэн орон нутагт хэрэгжүүлэхэд бодлого, удирдамж, арга зүйгээр ханган ажиллах.

 6. Эцэг эх, хүүхэд, залуучууд иргэд олон нийтэд зориулсан цахим болон алсын зайн сургалтын хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, түгээх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах.

 7. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг мэргэшсэн магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдээр гэрээлэн гүйцэтгүүлж, үр дүнг тооцох, нийтэд мэдээлэх.

 8. Эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах, дахин эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгэмшүүлэх үйлчилгээг сайжруулах.

 9. Хүүхдийн үндэсний болон орон нутгийн чуулганыг тогтмолжуулж, чуулганы шийдвэрийг бодлого, төлөвлөлтөд тусгах

 10. Хүүхдийн төлөө үндэсний болон орон нутгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хүүхэд, эцэг эх,хүүхдийн элчийн төлөөллийг оруулах, хүүхдийн элчийн үйл ажиллагааг төлөвшүүлэх.

 11. Хүүхэд залуучуудын сонирхлын бүлэг, клуб холбоо зэрэг байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллах

 12. Хүүхэд өсвөр үеийнхнийг хэвлэл мэдээлэл, цахим дахь мэдээллийн сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах, эцэг эхийн оролцоотой хяналтыг төлөвшүүлэх.

 13. Монгол хүүхдийн хөгжлийн түвшинг тодорхойлох, үнэлэх аргачлал боловсруулах.

ОНЦЛОХ АЖЛЫН ТОЙМ 2016-2019

2017 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖЛУУД

1. Хамтарсан багийг чадавхжуулах үйл ажиллагаа

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйл,  20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэг, 21 дүгээр зүйлүүдийг тус тус үндэслэн  “Хамтарсан багийг чадавхжуулах жил” болгон зарлаж, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, олон улсын байгууллагуудтай хамтран  төрийн байгууллагын албан хаагч, их, дээд сургуулийн багш, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 82 хүнийг  сургагч багшаар бэлтгэлээ. Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтыг 4-10 дугаар саруудад зохион байгуулж,  үндэсний хэмжээнд 609 хамтарсан багийн 4634 гишүүнийг орон нутагт нь хүрч очин чадавхжуулах сургалтыг богино хугацаанд нэг дор, үр дүнтэй зохион байгуулж чадлаа.

2.Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч  бэлтгэх үйл ажиллагаа

Хүүхдийн эрхийн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх замаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчдыг бэлтгэж, 38 албан хаагчид Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн эрх олгож, тамга, үнэмлэхийг гардууллаа.

3. Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээг төв болгон өргөжүүллээ.

Монгол Улсын  Засгийн  газрын  55 дугаар тогтоолоор Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны үйлчилгээг өргөжүүлж, төв болгон өргөжүүллээ. 2014 оны 6 дугаар сарын 1-нээс  2017 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд нийтдээ 726,512 удаа хандалт хийснээс 491,804 дуудлага бүртгэгдсэн байна.

дэлгэрэнгүй . .

Санал асуулга