Залуучуудын хөгжлийн газар

ТАНИЛЦУУЛГА

 

- Г.БАТДОРЖ: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

 

- Н.МАНДУУЛ: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ  МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Ж.ДОЛГОРМАА: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Э.ХУЛАН: ОЮУТАН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

  • Залуучуудын хөгжил, оролцоог хангах талаарх төрийн бодлого, хөтөлбөрийн талаар санал боловсруулах, батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
  • Орон нутгийн салбар, нэгжийг зохицуулалт-арга зүйн удирдлагаар хангаж, бусад байгууллагын уялдаа холбоог зохицуулах, ажлын гүйцэтгэлийн тайланг үнэлэх.
  • Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжсэн нийгмийн орчинг бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах.
  • Залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл, үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх.

ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДЛУУД

  • Залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, ажилтнуудын орон тоо, үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсөвт тусгах,
  • Залуучуудтай холбогдолтой нэгдсэн мэдээлэл бүхий цахим хуудсыг хөгжүүлэх, олон нийтэд сурталчлах,
  • Төрийн болон ТББ-уудын уялдаа холбоог бэхжүүлэх.

Санал асуулга