Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Залуучуудын хөгжлийн газар

ТАНИЛЦУУЛГА

 

- Г.БАТДОРЖ: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

 

- Н.МАНДУУЛ: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ  МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Ж.ДОЛГОРМАА: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Э.ХУЛАН: ОЮУТАН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ, ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

  • Залуучуудын хөгжил, оролцоог хангах талаарх төрийн бодлого, хөтөлбөрийн талаар санал боловсруулах, батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
  • Орон нутгийн салбар, нэгжийг зохицуулалт-арга зүйн удирдлагаар хангаж, бусад байгууллагын уялдаа холбоог зохицуулах, ажлын гүйцэтгэлийн тайланг үнэлэх.
  • Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжсэн нийгмийн орчинг бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах.
  • Залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл, үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх.

ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДЛУУД

  • Залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, ажилтнуудын орон тоо, үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсөвт тусгах,
  • Залуучуудтай холбогдолтой нэгдсэн мэдээлэл бүхий цахим хуудсыг хөгжүүлэх, олон нийтэд сурталчлах,
  • Төрийн болон ТББ-уудын уялдаа холбоог бэхжүүлэх.

Санал асуулга