Залуучуудын хөгжлийн газар

ТАНИЛЦУУЛГА

 

- О.Сэлэнгэ: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

 

- П.Амар: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ХАРИУЦСАН АХЛАХ  МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Ц.Чинзориг: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- О.Чанцалдулам: ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- У.Долгормаа: ОЮУТАН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН  АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 

- Б.Үүлэнсолонго: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

  • Залуучуудын хөгжил, оролцоог хангах талаарх төрийн бодлого, хөтөлбөрийн талаар санал боловсруулах, батлагдсан бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
  • Орон нутгийн салбар, нэгжийг зохицуулалт-арга зүйн удирдлагаар хангаж, бусад байгууллагын уялдаа холбоог зохицуулах, ажлын гүйцэтгэлийн тайланг үнэлэх.
  • Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжсэн нийгмийн орчинг бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах.
  • Залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, төсөл, үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх.

ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДЛУУД

  • Залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, ажилтнуудын орон тоо, үйл ажиллагааны зардлыг улсын төсөвт тусгах,
  • Залуучуудтай холбогдолтой нэгдсэн мэдээлэл бүхий цахим хуудсыг хөгжүүлэх, олон нийтэд сурталчлах,
  • Төрийн болон ТББ-уудын уялдаа холбоог бэхжүүлэх.

Санал асуулга