Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Бидний тухай

ЗОРИЛТ

  • Төрийн захиргааны манлайллыг хангах, захиргаа хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, байгууллагын гадаад дотоод түншлэл, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллах, мэдээллийн санг бүрдүүлж, салбарын статистик тоо мэдээ мэдээллээр хангах, шаардлагатай шалгуур үзүүлэлтүүдийг шинэчлэх;
  • Гэр бүлийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих, нийгмийн үйлчилгээг үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах, орон нутгийн нэгж, харьяа байгууллагад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;
  • Хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах талаар төрийн бодлого, хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, орон нутгийн нэгж, харьяа байгууллагад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн байгууллага, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих;
  • Залуучуудын хөгжил, оролцоо, манлайллын талаарх төрийн бодлого, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, залуучууд өсвөр үеийнхний хөгжил, оролцоог дэмжсэн нийгмийн орчинг бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах, орон нутгийн нэгж, харьяа байгууллагад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;
  • Үйл ажиллагааг үр дүнтэй төлөвлөх, үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог төлөвшүүлж, статистик тоон үзүүлэлт бүхий гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг хянах мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах зөвлөмж;
  • Олон нийттэй харилцах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;
  • Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг ханган ажиллах;

Санал асуулга