Статистик, гарын авлага

Эрсдэлийн үнэлгээний программ ашиглах заавар

Санал асуулга