Хууль тогтоомж

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай

Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх удирдамж

2019-10-24 09:23:11

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай Аймаг, нийслэл, 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар/хэлтэсийн дарга нарт чиглэл хүргүүлсэн албан тоот

2019-10-24 09:19:54

Аймаг, нийслэл, 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар/хэлтэсийн дарга нарт

2019-10-24 09:12:57

Чиглэл хүргүүлэх тухай

2019-10-24 09:07:13

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

2018-11-15 06:29:45

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ХАРЪЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЖ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ

2018-11-15 06:28:29

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ ХАРЪЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЖ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ

2018-11-15 06:27:22

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

2018-11-15 06:24:55

БОДЛОГЫН  БАРИМТ  БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

 

Хуудас:  1  (нийт 9 мэдээ )

Санал асуулга