Статистик, хэвлэл, гарын авлага

Төсвийн зарим байгууллагын нийгмийн ажилтнуудын ажлын туршлага, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа 2018

Санал асуулга