Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Статистик, гарын авлага

Хүүхдийн хөдөлмөрийн холбогдолтой хууль тогтоомжийн эмхэтгэл

2019-01-28 09:47:44

Хүүхдийн хөдөлмөрийн холбогдолтой хууль тогтоомжийн эмхэтгэл

Хөдөлмөрлөх эрхээ мэдье хэрэгжүүлэе гарын авлага

2019-01-28 06:52:51

Хөдөлмөрлөх эрхээ мэдье хэрэгжүүлэе гарын авлага

Өдөр өнжүүлэх төвүүдийн өнөөгийн нөхцөл байдал судалгаа 2018

2019-01-18 01:36:36

өдөр өнжүүлэх төвийн судалгаа

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН АСУУДЛААР ХИЙГДСЭН СУДАЛГААНЫ НЭГДСЭН ЛАВЛАГАА (1990-2018)

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаар хийгдсэн судалгааны нэгдсэн лавлагаа (1990-2018)

Монголын хүүхдүүд 2016-2017

2018-11-15 06:01:21

http://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=mongoliin_huuhduud_2016-2017.pdf&ln=Mn 

Хуудас:  1  (нийт 6 мэдээ )

Санал асуулга