Үйл ажиллагаа

ГБХЗХГ-ын харьяа Сургалт, судалгаа, мэдээллийн төв

 

АЛСЫН ХАРАА

 

Салбарын хөгжилд бодлого, стратегийн дэмжлэг үзүүлэх, үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, судалгаа, мэдээллийн төв байна.

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

 

Төвийн зорилго нь гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, дэвшилтэт технологид суурилсан, цогц, чанартай, сургалт зохион байгуулах, судалгаа хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд оршино.

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  

  • Салбарын хүний нөөцийг мэргэшүүлэх, чадавхжуулах сургалтын шаталсан хөтөлбөрийг ОУ-ын чиг хандлагад нийцүүлэн боловсруулж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж зохион байгуулах
  • Хүүхэд, гэр бүл, боловсрол, нийгмийн халамж, эрүүл мэндийн салбарын нийгмийн ажилтан, сэтгэл судлаач, хамтарсан баг, хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны гишүүдийг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулах
  • Эцэг эх, асран хамгаалагч, хүүхэд, залуучуудыг чадавхжуулах хөгжлийн хөтөлбөрийн гарын авлага, зөвлөмжийг боловсруулах, бэлтгэх, хүртээл болгох
  • ГБХЗ-ын эрхийн хэрэгжилт, хүн амын хөгжлийн бодлого, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээний чанар хүртээмжийн асуудлаар суурь болон чанарын судалгаа, шинжилгээ хийх, зөвлөмж гаргах
  • ГБХЗ-ын асуудлаарх статистик мэдээлэл, тоон бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлж, ашиглах, дүн шинжилгээ хийх, статистикийн эмхэтгэл гаргах
  • ГБХЗ-ын чиглэлээр сургалтын модуль үйлчилгээний арга зүй боловсруулж, хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах
  • Үндэсний судалгаа, шинжилгээний байгууллага, их сургуулиуд, ОУ-ын төсөл, хөтөлбөрийн нэгжүүдтэй холбоо харилцаа тогтоож, туршлага судлан, хамтран ажиллах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Санал асуулга