Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Ил тод байдал

Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2018-08-15 02:20:26

http://www.fcy.gov.mn/source/a-25.pdf

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын ёс зүйн хорооны 2018 оны эхний хагас жилийн тайлан

2018-07-09 10:03:34

http://www.fcy.gov.mn/source/tailan2018.pdf

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын ёс зүйн хорооны 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2018-07-09 09:58:14

http://www.fcy.gov.mn/source/tolowlogoo2018.pdf

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт

2018-05-15 07:57:23

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгтдэлгэрэнгүй . .

Байгууллагын 2018 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2018-03-09 16:41:15

Байгууллагын 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөдэлгэрэнгүй . .

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017-04-03 12:49:55

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөдэлгэрэнгүй . . файл үзэх

Ёс зүйн хорооны 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2017-04-03 12:44:47

файл үзэх

Албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм батлах тухай

2017-04-03 12:43:52

файл үзэх

Ёс зүйн хороо байгуулах тухай

2017-04-03 12:42:30

файл үзэх
Хуудас:  1  (нийт 9 мэдээ )

Санал асуулга