ЗОРИЛТ

  • Төрийн захиргааны манлайллыг хангах, захиргаа хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх, төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, байгууллагын гадаад дотоод түншлэл, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллах, мэдээллийн санг бүрдүүлж, салбарын статистик тоо мэдээ мэдээллээр хангах, шаардлагатай шалгуур үзүүлэлтүүдийг шинэчлэх;
  • Гэр бүлийн талаарх төрийн бодлого, хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих, нийгмийн үйлчилгээг үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах, орон нутгийн нэгж, харьяа байгууллагад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;
  • Хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах талаар төрийн бодлого, хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, орон нутгийн нэгж, харьяа байгууллагад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн байгууллага, хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих;
  • Залуучуудын хөгжил, оролцоо, манлайллын талаарх төрийн бодлого, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах, залуучууд өсвөр үеийнхний хөгжил, оролцоог дэмжсэн нийгмийн орчинг бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэхэд салбар дундын зохицуулалтыг хангах, орон нутгийн нэгж, харьяа байгууллагад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;
  • Үйл ажиллагааг үр дүнтэй төлөвлөх, үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог төлөвшүүлж, статистик тоон үзүүлэлт бүхий гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг хянах мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах зөвлөмж;
  • Олон нийттэй харилцах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;
  • Салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг ханган ажиллах;